Aikido Journal Home » Encyclopedia » CHINO, SUSUMU Aiki News Japan

CHINO, SUSUMU

(b. 14 August 1964). 4th dan Yoshinkan Aikido. B. Kanagawa Prefecture. Yoshinkan Aikido Jokyo. Began training on 8 January 1985 at the YOSHINKAN AIKIDO Hombu Dojo. Traveled to Spain to demonstrate Yoshinkan Aikido in 1987. Yoshinkan Hombu Dojo, Kami Ochiai 2-28-8, Shinjuku-ku, Tokyo 161 Japan (03)368-5556.