Aikido Journal Home » Encyclopedia » KI AIKIDO Aiki News Japan

KI AIKIDO 気合気道

Informal term used to refer to the aikido school established by Koichi TOHEI. See KI NO KENKYUKAI and SHINSHIN TOITSU AIKIDO.