Aikido Journal Home » Encyclopedia » NAKANISHI, MASAHARU Aiki News Japan

NAKANISHI, MASAHARU

(b. 14 July 1915). 6th dan Aikikai, 1983 [rank authenticated]. Also 7th dan in Suemonogiri Kempo (Enshin-ryu Iai). Practiced judo and Yoshin-ryu Jujutsu, Kukishin-ryu Bojutsu, Enshin-ryu Kumiuchi Heiho, and Shindo Muso-ryu Jodo. Chief instructor of Aikido Senshinkan. Aikido Senshinkan, Minami Mori-cho 1-3-17, Kita-ku, Osaka 530 Japan (06)361-6856. Hitoshi Nakano (1990)