Aikido Journal Home » Encyclopedia » NISHIDA, KOJI Aiki News Japan

NISHIDA, KOJI にしだこうじ

(b. 14 April 1960). 3rd dan Yoshinkan Aikido. B. Sapporo, Hokkaido. Yoshinkan Aikido Shidoin. Began training in 1985 at the Yoshinkan Hombu Dojo. Yoshinkan Hombu Dojo, Kami Ochiai 2-28-8, Shinjuku-ku, Tokyo 161 Japan (03)368-5556.