Aikido Journal Home » Encyclopedia » ROPPOKAI Aiki News Japan

ROPPOKAI 六方会

A Tokyo-based DAITO-RYU AIKIJUJUTSU organization established by Seigo OKAMOTO, which was formed independent of the Daito-ryu Aikijujutsu KODOKAI in Kitami, Hokkaido. Branch dojos in Okayama, Osaka. Roppokai, 1-16-2-203 Fujimi, Tsurugashima, Iruma-gun, Saitama-ken 350-02 Japan (0492)87-0421.