Aikido Journal Home » Encyclopedia » SAKURAI, FUMIO Aiki News Japan

SAKURAI, FUMIO さくらいふみお

(b. 20 August 1954). 6th dan Yoshinkan Aikido. B. Tokyo. Yoshinkan Aikido Shihan. Began training in May 1970 at the YOSHINKAN AIKIDO Yoyogi Dojo under Gozo SHIODA. Yoshinkan Hombu Dojo, Kami Ochiai 2-28-8, Shinjuku-ku, Tokyo 161 Japan (03)368-5556.