Aikido Journal Home » Encyclopedia » SHIBUCHO Aiki News Japan

SHIBUCHO 支部長

Branch director. In aikido context refers to the head of a dojo belonging to an organization.