Aikido Journal Home » Encyclopedia » UESHIBA, SAKUKO Aiki News Japan

UESHIBA, SAKUKO 植芝さくこ

(b. 1926). Née Habutsu. Wife of second DOSHU Kisshomaru UESHIBA and mother of Yoshiteru and Moriteru UESHIBA.