Aikido Journal Home » Encyclopedia » UESHIBA, TSUNEMORI Aiki News Japan

UESHIBA, TSUNEMORI 植芝常盛

See Morihei UESHIBA