Aikido Journal Home » Encyclopedia » UESHIBA, YOSHITERU Aiki News Japan

UESHIBA, YOSHITERU 植芝吉照

(b. 1948). First son of Kisshomaru UESHIBA. Not active in aikido.