Aikido Journal Home » Encyclopedia » YOSEIKAN AIKIDO Aiki News Japan

YOSEIKAN AIKIDO 養正館合気道

The composite martial art developed by Minoru MOCHIZUKI which incorporates elements of the pre-war AIKI BUDO of Morihei UESHIBA, judo, karate, old-style jujutsu and kenjutsu. Mochizuki's Yoseikan Aikido is often referred to as YOSEIKAN BUDO. This system was first formulated and taught by Mochizuki at his dojo in Shizuoka City. Yoseikan Dojo, Mukoshikiji 846, Shizuoka-shi Japan (0542)59-0663.