Aikido Journal Home » Encyclopedia » SAGAWA, NENOKICHI Aiki News Japan

SAGAWA, NENOKICHI

(1867-28 February 1950). Father of Yukiyoshi SAGAWA. Recipient of KYOJU DAIRI from Sokaku TAKEDA.